Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

...Thời gian đi xoay dần theo năm tháng
Những vui buồn kỷ niệm tuổi còn thơ
Em ra đi lỗi hẹn để anh chờ
Bao ôm ấp nỗi niềm trong thương nhớ ...

Hits: 5398 URL: http://lmstflorida.com/?1503