Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

.... Kia, thuyền bát nhã, xa trần uế
Nọ, cõi ta bà, lắm vọng mông!
Lưỡng lự, phân tâm, giông bão đến,
Chẳng buông thời cũng nát tan lòng! ....

Hits: 2367 URL: http://lmstflorida.com/?1552