Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bốn mươi năm chẵn bốn mươi năm,
Lòng vẫn vương mang một nỗi thầm.
Uất nghẹn thành người dân mất nước,
Tháng Tư ngày ấy, khắc ghi tâm ...

Hits: 1883 URL: http://lmstflorida.com/?1692