Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Chiến binh từ năm xưa
Cung chúc cho trăm tuổi đến bạc đầu
Chín mươi còn hiên ngang
Bên cháu con, thân hữu vẫn còn sang ....

Hits: 1205 URL: http://lmstflorida.com/?1791