Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đừng khóc nữa người tình ơi
Đễ dàng tâm trí làm nền tương lai
Sau cơn mưa trời lại sáng
Hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai

Hits: 2747 URL: http://lmstflorida.com/?306